• UITNODIGING Studiedag Graag traag - 23 november 2018: zie Rubriek NIEUWS

    JZ
  • .

    Ave Regina
  • Kom dat zien, kom dat zien! Op 29 september feestelijke opening van de Vlasselaar, een nieuwe thuis en werkplek voor onze volwassenen in Wezemaal.

    VZ

Ave Regina vzw is een begeleidingscentrum voor jongeren en voor volwassenen, vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Het ondersteuningsaanbod van de jongerenzorg is gericht op kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en/of gedrags- en emotionele stoornissen (GES). Naargelang de hulpvraag, kan een aanbod voorzien worden via één of meer modules nl. (school)aanvullende dagopvang, verblijf, mobiele en/of ambulante begeleiding.


Voor volwassenen met een verstandelijke beperking is er, rekening houdend met de zorgvraag, ondersteuning mogelijk via één of meer modules nl. dagondersteuning, woonondersteuning of individuele ondersteuning.
Alle bovenvermelde modules bieden verschillende mogelijkheden qua intensiteit van de ondersteuning. Rekening houdend met de vragen de cliënt wordt de ondersteuning ook verschillend ingevuld.

We bieden zowel niet rechtstreeks toegankelijke hulp (NRTH) als rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).

Jaarverslagen Nieuws uit de voorziening
Jaarverslag 2016 Jongerenzorg UITNODIGING Studiedag Graag traag - 23 november 2018
Jaarverslag 2016 Volwassenenzorg Privacyverklaring
Jaarverslag 2015 Jongerenzorg Persbericht - Centraal Contactpunt tRede
Jaarverslag 2015 Volwassenenzorg Artikel De Baker, project genomineerd prijs Jeugdhulp 2017/10, Tijdschrift Agora, Jaargang 33, nr3, sept 2017
  Video De Baker, project genomineerd prijs Jeugdhulp 2017/10
  Catalogus artotheek
  Folder artotheek
Nieuwsbrieven  
Nieuwsbrief maart 2018  
Nieuwsbrief oktober 2017  
Nieuwsbrief juni 2017  
Nieuwsbrief maart 2017  

Bovenstaande bestanden zijn gemaakt in PDF; om het PDF bestand te lezen heeft u Adobe Acrobat Reader nodig.

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

Ave Regina wordt gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het VAPH wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. Het doel is dat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit bereiken.
Het VAPH subsidieert hiertoe diensten, voorzieningen en personen met een handicap.

Link naar website VAPH

tRede staat voor een samenwerkingsverband tussen 12 kleine/middelgrote en grote voorzieningen voor de opvang van personen met een handicap in de regio oost Vlaams-Brabant.

Op 6 september 2011 werd deze vzw gesticht met een oprichtingsvergadering en sindsdien wordt er met vereende krachten ‘gewerkt aan zorg’ in de regio. In de missie staat uitgeschreven waarvoor de 12 voorzieningen zich binnen het samenwerkingsverband engageren. Het strategisch plan vindt u op de website.

Link naar website tReDE

Missie

Ave Regina biedt kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of gedrags- en emotionele problemen.
Bij het verlenen van zorg en ondersteuning staat het belang van onze cliënten steeds centraal.

We zien het als onze opdracht om:
• het welzijn van de totale persoon te bevorderen
• de kinderen, jongeren en volwassenen te ondersteunen om hun leven zo veel mogelijk zelf in handen te nemen en een rechtmatige plaats in de samenleving in te nemen
• in gedeelde verantwoordelijkheid met het gezin en de ruimere context te zoeken naar de beste manier om deze zorg en ondersteuning te bieden
• een klimaat aan te bieden waar kinderen, jongeren en volwassenen zich maximaal kunnen ontwikkelen

Ave Regina is een voorziening die geïnspireerd is door christelijke waarden.

De voornaamste uitgangspunten voor kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning in Ave Regina zijn:
• respect voor de integriteit van kinderen, jongeren en volwassenen
• het bieden van zorg en ondersteuning als antwoord op de unieke zorgvraag van elke persoon en zijn omgeving
• het erkennen van inzet en volhoudend geloof in de groeimogelijkheden van cliënten, hun gezin en hun context
• de cliënten en hun context als gelijkwaardige partners in het hulpverleningsproces: dialoog, open communicatie en participatie van de cliënten zijn hierbij essentieel

Dit doen we in Ave Regina door multidisciplinair en in teamverband te werken:
• met duidelijk omschreven doelen
• waarbij iedere medewerker vanuit eigen competentie, engagement en verantwoordelijkheid zijn taak uitvoert
• in een open en duidelijke communicatie op basis van gelijkwaardigheid
• met erkenning van de inzet en creativiteit van elke medewerker en elke vrijwilliger
• in een hartelijke en solidaire sfeer
• met aandacht voor de professionele en persoonlijke ontplooiing van elke medewerker
• met voortdurende kritische reflectie en aangepaste vorming, training en opleiding

Om te voldoen aan onze maatschappelijke opdracht:
• gaan wij op zoek naar nieuwe initiatieven die aansluiten bij de steeds veranderende noden van onze cliënten. Ingebed in een regionale samenwerking werken we actief mee aan zorgvernieuwing om zo een antwoord te bieden op ieders specifieke zorgvraag
• voeren wij een beleid dat openstaat voor diversiteit bij de cliënten en medewerkers
• gaan wij respectvol en ecologisch om met de omgeving en de beschikbare middelen

Zo willen we een bijdrage leveren aan een humane en zorgzame samenleving.

Geschiedenis

Meer dan 65 jaar zorg en begeleiding in Ave Regina

Hoogtepunten, data en feiten …

In dit overzicht beperken wij ons tot belangrijke feiten in de geschiedenis van Ave Regina.
Op 16 mei 1913 werden het Groot Park en het Klein Park te Lovenjoel geschonken aan de KU Leuven. Enige jaren vroeger overleed de laatste Burggraaf Karel de Spoelbergh kinderloos.

Pas in 1923, op de laatste dag van het jaar bereikten de Zusters van Liefde JM een overeenkomst met de KUL: in het Groot Park moest er een instituut voor geesteszieken komen en in het Klein Park een wetenschappelijk instituut voor zenuwzieken, of voor elk ander doel door beide partijen goedgekeurd. Veertien jaren later neemt Mgr Van Rechem, aangemoedigd door Mgr Ladeuze, het initiatief om in het Klein Park een medisch pedagogisch Instituut op te richten. Op 2 mei 1938 starten de werken die al in 1940 tijdelijk werden stilgelegd omwille van de Tweede Wereldoorlog. In 1948 waren de hoofdgebouwen klaar en de eerste zusters konden hun intrek nemen en alles voorbereiden voor de komst van de eerste leerlingen. Die leerlingen kwamen uit andere instellingen van de Zusters van Liefde JM zowel vanuit het Waalse Bouges als uit het MPI van Lokeren. Dat was op 25 januari 1949. Vanaf 1 oktober 1949 werd MPI Ave Regina officieel erkend door het Ministerie van Volksgezondheid. In de beginjaren lag de nadruk van de begeleiding vooral op onderwijs aan meisjes met een mentale handicap. De school werd geroemd omwille van vooruitstrevende onderwijsmethodes zoals “Bon Départ”, “Orff “en “Ramain”.

Als directie volgden Zuster Salomé, Zuster Pierre en Zuster Amalienne elkaar snel op. Deze laatste bleef in die functie actief tot 1961. Onder haar leiding werden de eerste paramedici aangeworven en de turnzaal en kiné ruimte in gebruikgenomen. Zij richtte bovendien een vakavondschool op voor huishouden voor zowel Nederlandstalige als Franstalige leerlingen. Aandacht voor een gezonde geest in een gezond lichaam was er toen ook al: achter het kasteeltje werden prachtige sport- en speelpleinen aangelegd. In 1960 werd er geleidelijk afgestapt van het traditionele kostschoolinternaat. De grote speel-, eet- en slaapzalen werden omgevormd tot gezellige “homes” met eet-, zit- en speelhoek. Elk home bood plaats aan 15 meisjes en één opvoedster. Gestart werd met het eerste en tweede appartement, bestemd voor kinderen die geplaatst werden door de jeugdrechter (“justitiekinderen”) die vooral nood hadden aan een gezellige gezinsfeer.

In 1963 wijzigde de wetgeving en konden er geen Franstalige leerlingen meer aanvaard worden. In dat jaar werd de eerste sociaal assistente aangeworven. In oktober 1963 opende dan de “School voor opvoedsters voor onaangepaste jeugd” haar deuren in Lovenjoel. Vier jaar later werden de eerste diploma’s uitgereikt aan 17 gediplomeerden waarvan 7 Zusters van Liefde.

In 1968 op 8 januari wordt het semi-internaat erkend door het Ministerie van Volksgezondheid. Later dat jaar, vanaf 1 september is het autobusvervoer naar school gratis.

In 1970 wordt het leefgroepbudget ingevoerd: de homes, intussen omgedoopt tot “appartementen”, beheren een eigen budget en staan zelf in voor het eten, de was en het strijken.

Vanaf dat jaar is Ave Regina erkend “voor het opnemen en begeleiden van 250 meisjes met een I.Q. boven 60 in internaat en in half internaat”. Zuster Tahon Gertrude wordt als directrice opgevolgd door Zuster Hermingard Dorssers.

In 1972 wordt een vakantiehuis “Zonnebloem” aangekocht te Wezemaal. Bedoeling is om de sociaal verwaarloosde kinderen hier te laten genieten van een toffe vakantie. Er worden 17 eenpersoons-kamers en enkele 2 en 3 persoonskamers gepland.

In het feestjaar 1974, 25 jaar Ave Regina, worden de plannen getekend van een nieuwbouw in de Stationsstraat te Lovenjoel: een tweewoonst voor sociaal gehandicapte kinderen. Zonnewende en Ter Beuken worden een feit. Omdat B.O. Windekind in Leuven geremd wordt door de scholenstop is Ave Regina bereid om voor twee jaar (tot de fusie der gemeenten voltrokken is) jongens op te nemen. Ook de Buso school neemt vanaf dan jongens op en de ateliers worden aangepast.

In 1975 zijn er heel wat structurele verbouwingen in Ave Regina: opnieuw worden er drie appartementen helemaal voltooid en in gebruik genomen, ditmaal voor kinderen met karakterstoornissen, 8 kinderen met 3 opvoedsters. De vroegere refter van de Zusters wordt in september 1976 omgebouwd tot huiskamer voor de inwonende opvoedsters. Zuster Irma volgt Zuster Hermingard op als directrice. Zonnebloem wordt een gewoon woonhuis voor de kinderen van Ave Regina: de schoolbus brengt de jongeren elke dag naar school te Lovenjoel. In november wordt de tweewoonst Zonnewende – met nonkel Marc en tante Rita - en Ter Beuken - met nonkel Willy en tante Christiane - in gebruikgenomen: twee maal 12 jongeren vinden er hun leefgroep.

In 1979 start huis Horizon waar jonge meisjes getraind worden om zelfstandig te leren leven. Dit project blijkt een voltreffer te worden: vandaag bestaat het nog steeds onder de naam “De Klinke”, gelegen aan de ring van Leuven. In Wemmel worden twee leefgroepen opgestart voor jongeren met gedragsproblemen in de Huizekes. Dit op vraag van het MPI in Ukkel waar deze doelgroep niet langer begeleid wordt.

De personeelstop van 1983 en de gedwongen afbouw van het semi-internaat luidden een periode van relatieve onzekerheid in.

In 1984 start een eerste leefgroep met volwassen, aanvankelijk in het Klein Park, later in Hof Ter Eycke in Lubbeek. Zuster Irma, tot 1986 directrice van Ave Regina, opent in Zonnebloem een tweede leefgroep voor volwassenen met een mentale handicap. In de Dorpsstraat 29 in Lubbeek wonen er dan vier bewoners van het Tehuis voor werkenden. De afdeling Volwassenenzorg is definitief van start.

Voorjaar 1986: Eric Vandijck neemt samen met Magda Dupont en dr Boucherie de leiding over van Zuster Irma en voert een aantal strategische wijzigingen in het beleid door. Drie jaren later verlaat hij Ave Regina en wordt hij opgevolgd door Jac Geyens.

Begin jaren 90 wordt, samen met een groep ouders, het dagcentrum vzw Kolveniershof opgericht in een historisch pand in Leuven: de opstart gebeurt in 1992 in de gebouwen van Lovenjoel. Na de renovatie neemt het dagcentrum einde 1995 definitief zijn intrek in Leuven. Voor de jongerenzorg wordt de Plataan in 1990 een bijkomende woonst buiten het Klein Park: een extra uitdrukking van de nood aan decentralisatie.

In 1993 wordt in Opvelp een ruime woning aangekocht voor de leefgroep volwassenen uit Lubbeek. Hof Ter Eycke verhuist naar Opvelp en de bewoners van Dorpsstraat 29 verhuizen naar Korbeek-lo.

In 1996 worden de Huizekes verlaten, en deze plaatsen worden grotendeels omgezet naar plaatsen voor volwassenen, gezien de hoge nood in de Leuvense regio. Twee nieuwe locaties worden in gebruikgenomen: de Philipslaan te Leuven en de Bieststraat te Lovenjoel.

1998: vzw Ave Regina en vzw Kolveniershof fusioneren en Luc Tilkin wordt als afdelingshoofd volwassenenzorg lid van het directiecomité. Voor de Klinke wordt er een ruime woning met 11 studio’s aangekocht en gerenoveerd in Leuven.

In 2002 worden de ateliers in Lovenjoel gerenoveerd. In het kader van scheiding wonen en werken wordt de Lovenier de plaats bij uitstek waar de volwassenen hun dagbezigheid hebben.

2005: de lang verwachtte realisatie van een nieuwe tweewoonst in Wonewei 1&2 is een feit. Opnieuw verhuizen twee leefgroepen naar een gewone woning in een gewone straat in Lovenjoel.

2008: in Wezemaal wordt Zonnebloem omgedoopt tot De Vlasselaar en grondig verbouwd. In het masterplan wordt voorzien dat het nieuwe huis later plaats zal bieden aan 22 bewoners waarbij we ook aan de zware zorgvragen in een aangepaste accommodatie zullen kunnen blijven beantwoorden.

2012: het directieteam wijzigt naar aanleiding van de op pensioenstelling van Magda Dupont en Jac Geyens. Jirka De Schepper en Veerle Samyn worden respectievelijk directeur jongerenzorg en directeur volwassenenzorg.

2013: Zonnewende en Ter Beuken worden uitgebreid elk met twee kamers zodat alle jongeren er een eigen kamer hebben.

2014: in ’t Felixhof, zijn de verbouwingswerken zo goed als klaar. Het wordt tegen eind 2014 een woonst voor ’t Park, één van de vier leefgroepen die momenteel nog in het hoofdgebouw verblijven en van de module schoolaanvullende dagopvang in De Vlinderboom.

2014: de zorgvernieuwing hertekent Ave Regina ten gronde. De uitbouw van een MFC (multifunctioneel centrum) en een FAM (Flexibel aanbod meerderjarigen) houdt in dat ook de inrichting van het hoofdgebouw herdacht moet worden. Het denken in afdelingen zal plaats maken voor de verschillende modules die de individuele dienstverlening zullen kenmerken.

2015: Een nieuw project ‘ De Baker’ gaat van start voor jongeren met een complexe, meervoudige problematiek voor wie leven in een groep zeer moeilijk is. De kernopdracht is voor deze jongeren continuïteit en volgehouden engagement bieden.

2016: de zorginschaling in het kader van de persoonvolgende financiering in de zorg voor volwassenen is een feit.

2016: ten gevolge van de zorgvernieuwing wordt Ave Regina vergund als zorgaanbieder voor het bieden van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning aan personen met een handicap.

2017: Cliënten krijgen een persoonsvolgend budget dat in cash of via voucher kan ingezet worden om de zorg te financieren. De zorg wordt vraaggestuurd. Ave Regina wordt voor onbepaalde duur vergund als dienst voor rechtstreekse toegankelijke hulp. Ambulante begeleiding wordt hierdoor toegankelijker.

2017: de nieuwbouw en de verbouwingen van De Vlasselaar zijn stilaan afgerond. Dit project biedt woon en dagondersteuning aan 22 cliënten. De leefgroep De Biest verhuist naar De Vlasselaar. Voor het eerst is er een actieve nachtdienst.

2017: De grondige renovatie van de eerste verdieping is aan de gang i.f.v. de huisvesting van het project ‘De Baker’.

Organigram

Via volgende link komt u tot het Organigram van Ave Regina :
Organigram

Het bestand is gemaakt in PDF; om het PDF bestand te lezen heeft u Adobe Acrobat Reader nodig.

Kortdurende ondersteuning

Binnen de kortdurende ondersteuningsvormen biedt Ave Regina 3 modules aan:
• Verblijf voor minderjarigen met een (vermoeden van een) handicap (kortdurend) – kortverblijf
• Crisisverblijf
• Crisisbegeleiding
Crisisverblijf en crisisbegeleiding kunnen enkel aangevraagd worden via het Crisismeldpunt (078 05 00 38).

Verblijf voor minderjarigen met een handicap (kortdurend)

Voor wie?

• Meisjes van 3 tot 21 jaar
• Jongens van 3 jaar tot het einde van de lagere school (d.w.z. maximaal tot 14 jaar)
• Wanneer er een licht mentale handicap is en/of gedrags- en emotionele problemen (GES)

Waarbij kunnen we je helpen?

Via kortverblijf wordt de mogelijkheid geboden aan ouders, die thuis instaan voor de zorg voor hun kind (eventueel met ondersteuning via ambulante begeleiding of via het semi-internaat), om hun kind tijdelijk te laten verblijven in een leefgroep van de voorziening. Dit kan gaan over een periode van enkele dagen of weken, een vaste dag in de week, een weekend, enkele vakantiedagen,… tot een maximum van 92 dagen per kalenderjaar. De redenen voor een korte opname kunnen zeer verscheiden zijn: even nood aan rust in het gezin, een plotse ziekenhuisopname van één van de ouders, periode van drukke beroepsbezigheden,…Kortopvang is in eerste instantie gezinsondersteunend. Ouders die hun kinderen thuis opvoeden, worden via kortopvang tijdelijk ontlast. Soms kan kortopvang ook een voorbereiding zijn op een langduriger verblijf in de voorziening.

Het kind dat in kortverblijf komt , verblijft in één van de leefgroepen van de voorziening. Het neemt daar gewoon deel aan het dagelijkse leven in de leefgroep. Daarnaast gaat het kind tijdens de schoolweken overdag naar de eigen school. We willen het kind in deze korte periode een prettig verblijf bieden en hebben hierbij voldoende oog voor de nodige contacten met het gezin vanuit de leefgroep.
Het aantal plaatsen voor kortverblijf is beperkt.

Welke stappen moeten gezet worden?

Voor aanmeldingen en meer informatie, kan u terecht bij de directeur van de jongerenzorg, mevrouw Jirka De Schepper, op 016 46 89 11, bij afwezigheid van de directeur bij de verantwoordelijke van de jongerenzorg, op 016 46 89 11.
Wanneer u beschikt over een module binnen het niet-rechtstreeks toegankelijke aanbod (verblijf, schoolaanvullende, mobiele/ambulante begeleiding) hebt u recht op kortverblijf.

Via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp kun je beroep doen op verblijf tijdens de week en/of tijdens het weekend en dit maximaal 12 dagen per jaar. Voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is er geen aanvraag bij het VAPH of de Toegangspoort nodig.

Crisisbegeleiding

Voor wie?

• kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar
• en hun gezin
• wanneer er een licht mentale handicap is en/of gedrags- en emotionele problemen (GES), zonder dat er nood is aan een opname
• wonend binnen een de regio

Waarbij kunnen we je helpen?

Bij een dringende noodsituatie in een gezin waarbij er onmiddellijk hulp geboden moet worden, kan onze dienst crisisbegeleiding ingeschakeld worden. Zij voorzien in een intensieve begeleiding aan huis of op onze dienst, 3 à 5 keer per week, gedurende maximum 28 dagen. De nadruk ligt hierbij op het bewaken van de veiligheid van de betrokkenen, op het voeren van gesprekken met alle betrokkenen en op het zoeken naar gepaste vervolghulp.
Een belangrijke voorwaarde is uiteraard dat er bij het gezin een minimale bereidheid is om samen te werken. Daarnaast moet dit binnen Ave Regina in te passen zijn binnen de mobiele en ambulante werking.

Welke stappen moeten gezet worden?

Een aanmelding voor crisisbegeleiding kan alleen via het Crisismeldpunt (078 05 00 38), dat 24/24u en 7/7 dagen bereikbaar is. De aanmelder is een hulpverlener, die het gezin op de hoogte houdt van de stappen die gezet worden via dit meldpunt.

Crisisverblijf

Voor wie?

• Meisjes van 3 tot 21 jaar
• Jongens van 3 jaar tot het einde van de lagere school (d.w.z. maximaal tot 14 jaar)
• wanneer er een licht mentale handicap is en/of gedrags- en emotionele problemen (GES)

Waarbij kunnen we je helpen?

Bij een dringende noodsituatie in een gezin, kan het soms nodig zijn dat een kind of jongere tijdelijk en kort opgenomen wordt in een leefgroep. Binnen onze module ‘crisisverblijf’ is dit realiseerbaar.
Het kind of de jongere verblijft dan gedurende een periode van maximum 7 dagen (eventueel te verlengen met nogmaals 7 dagen) in één van de leefgroepen. Deze opname is snel te realiseren indien er plaats is in een geschikte leefgroep. De nadruk ligt op het tot rust laten komen van het kind en zijn gezin, zodat tijdens en na de opname door de aanmelder en de betrokkenen van het crisismeldpunt verder bekeken kan worden welke ondersteuning mogelijk aangewezen is.

Welke stappen moeten gezet worden?

Een aanmelding voor crisisbegeleiding kan alleen via het Crisismeldpunt (078 05 00 38), dat 24/24u en 7/7 dagen bereikbaar is. De aanmelder is een hulpverlener, die het gezin op de hoogte houdt van de stappen die gezet worden via dit meldpunt.

Mobiele en ambulante begeleiding

In ons mobiel/ambulant ondersteuningsaanbod bieden we thuisbegeleiding GES en mobiele en ambulante begeleiding aan voor kinderen en hun gezin. Bij mobiele ondersteuning gaat de hulpverlener naar het kind of de context, bij ambulante begeleiding komt het kind/de context naar de voorziening.
Kinderen en jongeren die gebruik maken van de module schoolaanvullende dagopvang, verblijf of mobiele/ambulante begeleiding, kunnen door ons mobiel ondersteund worden.

De werking in de leefgroep kan niet los gezien worden van het gezin, we bieden zorg op maat aan kinderen, jongeren én hun gezin. Hierbij gaan we uit van een (tijdelijk) gedeelde verantwoordelijkheid voor het kind/de jongere én van de krachten en groeimogelijkheden van elk gezin. Om te komen tot een positieve ontwikkeling bij de kinderen en jongeren in de leefgroep en het gezin, wordt er dan ook veel aandacht besteed aan de samenwerking met het gezin.
Vanuit elke leefgroep wordt er gezocht naar een werkbare manier om voor elk van de kinderen voldoende contacten te onderhouden met de ouders en de context, zodat er voldoende informatie kan uitgewisseld worden en er samenwerking kan groeien. Dit gebeurt telefonisch, via mails, een heen-en weerschriftje, een gesprekje bij het ophalen of brengen van de kinderen, bezoeken,…
Daarnaast zijn er de contacten met de gezinsbegeleid(st)er, die verantwoordelijk is voor de gezinsbegeleiding (mobiele/ambulante begeleiding). Via gesprekken in Ave Regina en via huisbezoeken krijgen de ouders kansen om hun verhaal te doen en vragen te stellen. Via die gesprekken leren wij de kinderen en jongeren beter kennen en kunnen we een gezamenlijk opvoedingsproject starten. Samen wordt gezocht naar de eigen krachten van het kind en zijn gezin en naar de ondersteuning die nodig is.

De dienst thuisbegeleiding is gericht op ondersteuning bij kinderen en jongeren met (een vermoeden van) gedrags-en emotionele problemen (GES). Het aanbod situeert zich deels binnen de rechtstreeks toegankelijke hulp, deels binnen de niet rechtstreeks toegankelijke hulp. Deze dienst maakt deel uit van de thuisbegeleidingsdienst Bamboe ( een samenwerkingsverband tussen thuisbegeleidingsdienst Resonans, het MFC St. Franciscus te Roosdaal, het Koninklijk Instituut in Woluwe en Ave Regina).

Avojo is een aparte dienst die gericht is op ondersteuning van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en/of gedrags- en emotionele problemen. Deze dienst werkt eveneens mobiel en biedt ondersteuning aan huis of op school. Avojo ondersteunt enerzijds jongeren en hun gezin zonder opname in internaat of semi-internaat, maar kan ook bijkomende ondersteuning geven aan kinderen en gezinnen die in ons (semi-)internaat verblijven of verbleven hebben en dit tot de leeftijd van 25 jaar.

Voor wie?

Thuisbegeleiding
• kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar
• en hun gezin
• wanneer er gedrags- en emotionele problemen zijn (GES), die geen opname vereisen
• wonend binnen een straal van 25 km vanuit Lovenjoel
Avojo
• kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar
• en hun gezin
• wanneer er een licht verstandelijke beperking is en/of gedrags-en emotionele problemen (GES), zonder dat er nood is aan een opname
• wonend binnen een straal van 25 km rond Lovenjoel
• vervolgbegeleiding tot de leeftijd van 25 jaar kan voorzien worden bij jongeren op voorwaarde dat ze ooit gebruik maakten van de modules verblijf of schoolaanvullende dagopvang (internaat of semi-internaat)

Waarbij kunnen we je helpen?

Eén vaste begeleider ondersteunt, samen met een co-begeleider, het kind, de jongere en het gezin aan huis of op school. De hulpvragen kunnen zeer verscheiden zijn:
• advies naar aanpak van bepaalde problemen en moeilijk gedrag
• ondersteuning op school of van de vrije tijd
• werken aan een positievere ouder-kindrelatie
• werken aan het welbevinden van het kind, de jongere, de ouders
• werken rond sociale vaardigheden
• ondersteuning bij de overgang van (semi-) internaat naar huis
• …
We vertrekken hierbij steeds vanuit het dagelijkse leven van de jongere en/of het gezin en gaan samen op zoek naar wat er binnen de concrete situatie nodig en haalbaar is. In hun werk worden de ambulante begeleiders ondersteund door een multidisciplinair team dat vergadert op regelmatige tijdstippen en volgt daarbij de evolutie van de kinderen en jongeren op. Voor de individuele opvolging van elk van hen werken we met individuele dienstverleningsovereenkomsten (IDO’s). De informatie uit deze besprekingen wordt ook met de ouders en de kinderen/jongeren doorgenomen.

Welke stappen moeten gezet worden?

Voor aanmeldingen en meer informatie kan u terecht bij de coördinator, mevrouw Miep Dhondt, op 016 46 89 19.
Wanneer we vanuit ons aanbod kunnen ingaan op uw hulpvraag, wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Na het gesprek beslist het team of de begeleiding opgestart kan worden of niet.
Wanneer je als hulpverlener een A-document opmaakt voor deze ondersteuningsvorm, moeten volgende modules aangevraagd worden:
• Mobiele en/of ambulante begeleiding voor minderjarigen met een handicap
• Schoolaanvullende dagopvang voor minderjarigen met een handicap
• Behandeling voor minderjarigen met een handicap
• Training voor minderjarigen met een handicap

Via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp kan je beroep doen op ambulante en mobiele begeleidingen voor maximaal 12 begeleidingen per jaar. Gedurende de eerste twee jaar samen kunnen er maximaal 48 begeleidingen plaatsvinden. Voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is er geen aanvraag bij het VAPH of de Toegangspoort nodig.

Verblijf voor minderjarigen met een handicap (internaat)

De module ‘verblijf’ biedt opvang en ondersteuning aan kinderen en jongeren op schooldagen, weekenddagen en vakantiedagen, naargelang de vraag.

Voor wie?

• Jongens van 3 jaar tot het einde van de lagere school
• Meisjes van 3 tot 21 jaar
• Wanneer er een licht mentale handicap is en /of gedrags- en emotionele problemen (GES)
• Wonend binnen de regio

Waarbij kunnen we je helpen?

De leefgroepwerking is de basis van de werking in deze zorgvorm. Afhankelijk van leeftijd, geslacht en zorgvraag komen de kinderen en jongeren in één van onze tien leefgroepen terecht. Voor elke groep is een vast team van opvoeders verantwoordelijk.

In de leefgroep wordt een gestructureerde omgeving geboden waarin de kinderen en jongeren veiligheid ervaren door de regelmaat van het dagschema en door duidelijke afspraken en regels. De kinderen leren hier op een positieve manier met mekaar en met volwassenen om te gaan.
Binnen de leefgroep wordt, rekening houdend met de noden van elk kind, ook specifiek aandacht besteed aan:
• Stimuleren van het sociaal-emotioneel welbevinden van het kind
• Stimuleren van sociale vaardigheden en zelfstandigheid
• Begeleiden van huiswerk en aanpakken van schoolse moeilijkheden
• Stimuleren van de taalontwikkeling
• Stimuleren van de motorische ontwikkeling
• …
Dit gebeurt grotendeels in het dagelijkse leven in de leefgroep, maar even goed in het gestructureerde activiteitenaanbod en de individuele ondersteuning die voorzien wordt door de opvoeders. Het leefgroepwerk staat in functie van de ontwikkeling van het kind/de jongere, met het oog op een (eventuele) terugkeer naar het gezin.

Naargelang de nood aan opvang, wordt er een onderscheid gemaakt tussen de verschillende leefgroepen.
• Een doorfunctionerende groep is steeds geopend en biedt elk weekend en iedere vakantie verblijf aan.
• In een half-doorfunctionerende groep is er een ruim aanbod aan weekend- en vakantieopvang, maar zijn er ook (korte) periodes waarin de leefgroep gesloten is.
• Een niet-doorfunctionerende groep biedt geen weekendopvang en slechts een beperkt aanbod vakantieopvang.

De Leefgroep ‘de Klinke’ heeft een specifiek aanbod aan begeleiding voor oudere meisjes (vanaf ongeveer 16 jaar). De focus ligt op individuele begeleiding bij het uitbouwen van een zelfstandig leven met en door deze jongeren. Hiervoor beschikken zij over een huis waarin de meisjes gebruik kunnen maken van een eigen studio. De jongeren die hier terecht komen, verbleven voordien meestal in één van de andere leefgroepen van Ave Regina.

De specifieke zorgvragen van de kinderen, jongeren en hun gezin, vergen soms extra ondersteuning buiten de leefgroep. Hiervoor kan beroep gedaan worden op de therapeuten van de voorziening. Het aanbod van therapieën bestaat uit:
• kinesitherapie en psychomotoriek
• logopedie
• psychotherapie: speltherapie en/ of gesprekstherapie
• muziektherapie
Bovendien kan voor een uitgebreider therapie-aanbod ook samengewerkt worden met de school ‘Ten Desselaer’ en met het revalidatiecentrum ‘Zeplin’, die zich op hetzelfde domein bevinden. Voor oudere meisjes kan er ook samengewerkt worden met CGG’s uit de regio.

De werking in de leefgroep kan niet los gezien worden van het gezin. Ons aanbod binnen het internaat wil zorg op maat bieden aan kinderen, jongeren én hun gezin. Hierbij gaan we uit van een (tijdelijk) gedeelde verantwoordelijkheid voor het kind/de jongere én van de krachten en groeimogelijkheden van elk gezin. Om te komen tot een positieve ontwikkeling bij de kinderen en jongeren in de leefgroep en het gezin, wordt er dan ook veel aandacht besteed aan de samenwerking met het gezin.
Vanuit elke leefgroep wordt er gezocht naar een werkbare manier om voor elk van de kinderen voldoende contacten te onderhouden met de ouders en de context, zodat er voldoende informatie kan uitgewisseld worden en er samenwerking kan groeien. Dit gebeurt telefonisch, via mails, een heen-en weerschriftje, een gesprekje bij het ophalen of brengen van de kinderen, bezoeken,…
Daarnaast zijn er de contacten met de gezinsbegeleidster, die verantwoordelijk is voor de gezinsbegeleiding. Via gesprekken in Ave Regina en via huisbezoeken krijgen de ouders kansen om hun verhaal te doen en vragen te stellen. Via die gesprekken leren wij de kinderen en jongeren beter kennen en kunnen we een gezamenlijk opvoedingsproject starten. Samen wordt gezocht naar de eigen krachten van het kind en zijn gezin en naar de ondersteuning die nodig is.

Bij het afronden van een verblijf in onze voorziening heeft elk kind/elke jongere (en het gezin) recht op mobiele of ambulante ondersteuning tot de leeftijd van 25 jaar. Hiervoor kan men terecht bij ons mobiel en ambulant aanbod.
Het kind, de jongere en het gezin kunnen via regelmatige contacten thuis begeleid worden, om zo de overgang van het verblijf in Ave Regina naar huis te ondersteunen. Wanneer het toch niet zou lukken thuis, is Ave Regina bereid tot een heropname, op voorwaarde dat er binnen één van onze leefgroepen een open plaats is.

School neemt een belangrijke plaats in binnen deze werking. Een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de module ‘verblijf’ is dat het kind of de jongere een dagbesteding heeft. De meeste kinderen en jongeren lopen school in één van de scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs in de regio. De schoolkeuze wordt aangepast aan de hulpvraag en gebeurt in overleg met ouders en kind. Wanneer school lopen (tijdelijk) niet meer lukt, moet er gezocht worden naar een alternatieve vorm van dagbesteding. Bij schorsing, deeltijds onderwijs, kunnen onze jongeren terecht binnen onze dagbesteding (schoolvervangende dagopvang). Dit aanbod is tijdelijk en moet opgenomen worden in de individuele dienstverleningsovereenkomst van deze jongeren.
Binnen de leefgroepen wordt dagelijks het huiswerk opgevolgd en worden alle praktische zaken voor de school mee in orde gebracht. Opvoeders houden via de schoolagenda contact met de school en gaan indien nodig naar oudercontacten. De schoolbegeleider is een belangrijke schakel voor alle contacten met de scholen die niet op het domein Klein Park gelegen zijn. Zij coördineert de samenwerking en is hierbij het centrale aanspreekpunt voor ouders , scholen en de leefgroepen. Daarnaast biedt zij ook de mogelijkheid tot extra schoolse ondersteuning bij huiswerkbegeleiding, leermoeilijkheden, leren leren, …

Voor de vrije tijd wordt een gevarieerd aanbod van materiaal en activiteiten voorzien: spel- en hobbymateriaal in de leefgroep, het domein van Ave Regina met sport- en spelmogelijkheden en de aangepaste sportclubs, sportweken en vakanties die georganiseerd worden door de sportverantwoordelijken. Bovendien kan er bekeken worden of jongeren kunnen aansluiten bij het vrijetijdsaanbod in de regio. Verschillende leefgroepen organiseren ook jaarlijks een vakantieweek voor de kinderen en jongeren.

De leefgroepen kunnen steeds beroep doen op de medische dienst van Ave Regina, waar een verpleegkundige aanwezig is. Zij staan in voor de medische verzorging en opvolging van de kinderen en jongeren en dit steeds in overleg met de ouders. Bij ernstige problemen in de werking van de leefgroep voorzien ze crisisinterventie via de opvangdienst. Een kind kan dan tijdelijk naar de opvang gaan om tot rust te komen, om samen met de verpleegkundige de situatie uit te klaren en een terugkeer naar de leefgroep voor te bereiden.

Een multidisciplinair team ondersteunt de opvoeders bij hun taak en vergadert op regelmatige tijdstippen en volgt daarbij de evolutie van de kinderen binnen de leefgroep op. Voor de individuele opvolging van elk van de kinderen, werken we met individuele dienstverleningsovereenkomsten (IDO). De informatie uit deze besprekingen wordt ook met de ouders en met de kinderen voorbereid en nadien doorgenomen.

Welke stappen moeten gezet worden?

Voor aanmeldingen en meer informatie kan u terecht bij de directeur van de jongerenzorg, mevrouw Jirka De Schepper, op 016 46 89 11.
Wanneer we vanuit ons aanbod kunnen ingaan op uw hulpvraag, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Na het gesprek beslist het opnameteam of de begeleiding opgestart kan worden of niet.
Indien u een A-document opmaakt voor deze ondersteuningsvorm, moeten volgende modules aangevraagd worden:
• Verblijf voor minderjarigen met een handicap (hoge frequentie)
• Schoolaanvullende dagopvang voor minderjarigen met een handicap
• Schoolvervangende dagopvang voor minderjarigen met een handicap
• Behandeling voor minderjarigen met een handicap
• Training voor minderjarigen met een handicap

Zowel onze cliënten als hun vertegenwoordigers krijgen inspraak in onze werking via verschillende overlegorganen.

Voor meer informatie, klik hier:
Overlegorganen met gebruikers

Verslagen:
2018 01 22 Verslag
2017 09 25 Verslag
2017 05 11 Verslag
2017 01 30 Verslag

Partners

Ave Regina heeft altijd veel belang gehecht aan samenwerking met andere voorzieningen.
Vanuit de basisvisie die aan de grondslag ligt van de Integrale Jeugdhulpverlening en Persoonsvolgende Financiering zal samenwerking in de toekomst nog aan belang winnen. Onderstaande initiatieven tonen dat Ave Regina hier altijd heeft in geïnvesteerd.

Ave Regina is lid van het Vlaams Welzijnsverbond:

Het coördinatie en overlegcomité (COC) gehandicaptenzorg Vlaams Brabant wordt door de directie opgevolgd. Naargelang de thema's wordt aangesloten bij andere werkgroepen binnen het VWV.

Ave Regina is lid van vzw Zorgaanbieders Arrondissement Leuven (het vroegere Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg Leuven/ROG):

Ave Regina is sedert de start in 1983 partner in het regionaal overleg arr. Leuven. Dit regionaal overleg is samen met het regionaal overleg arr. Halle - Vilvoorde en het Regionaal overleg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geëvolueerd en geïntegreerd in het 3 ROG - overleg van de provincie Vlaams Brabant; nu het ZAL genoemd.
De Raad van Bestuur van het regionaal overleg coördineert de zorgplanning voor het arrondissement Leuven. De algemene vergadering van ZAL stuurt mee het algemeen zorgbeleid.

Ave Regina is lid van tRede

Ave Regina is ook stichtend lid van het ruimere samenwerkingsverband ‘tRede. Binnen dit samenwerkingsverband werd een strategisch plan opgemaakt waarbij de focus wordt gelegd op verschillende domeinen:
• Zorgprojecten (zorghotel en zorgloket)
• Human resource management en vorming-training-opleiding
• Ondersteunende administratieve processen en ICT
• Persoonsvolgende financiering (effect op zorg en management)
• Samenaankoop

De jongerenzorg van Ave Regina maakt deel uit van het Intersectoraal netwerk

Ave Regina en ruimer extern overleg

In functie van Individuele Ondersteuning neemt de teamcoördinator deel aan de vergaderingen van het Comité Beschermd Wonen van het Vlaams Welzijnsverbond (VWV).
Vanuit de volwassenenzorg van Ave Regina wordt eveneens deel genomen aan de overleggroep van Panal (Palliatief Netwerk Leuven). Dit is een intervisiegroep vanuit voorzieningen voor personen met een verstandelijke beperking o.l.v. de psychologe van Panal. Wij brengen onze expertise in rond de zorg voor mensen met een handicap en zij brengt de expertise in rond palliatieve zorg. Vanuit Panal worden ook de vormingen voorzien voor onze begeleiders rond palliatieve zorg.
Vanuit de volwassenenzorg wordt deel genomen aan de intervisiegroep rond de schaal voor emotionele ontwikkeling (SEO). De SEO geeft een zicht op de emotionele ontwikkelingsleeftijd van onze cliënten. Het is van belang om onze begeleidingsstijl hierop af te stemmen. De SEO helpt hierbij.

Ave Regina neemt deel aan thematische en ad hoc werkgroepen

De volwassenenzorg van Ave Regina neemt deel aan:

Vrijetijdsbesteding: een samenwerkingsverband tussen voorzieningen rond sport en ontspanning. Het St-Niklaasfeest wordt b.v. door Ave Regina georganiseerd. Zo is er ook de deelname aan de wandel-zoektocht, beachparty en andere activiteiten die dan door andere voorzieningen opgezet worden.

Dagbesteding: Dé werkplaats: een samenwerkingsverband van verschillende voorzieningen rond semi-industriële arbeid. Het project is gehuisvest in de Benedictushoeve in Herent. Het is een goed uitgerust atelier waar er voornamelijk semi-industrieel werk verricht wordt. Ave Regina neemt deel aan deze activiteiten. We zijn eveneens aanwezig in het beheersorgaan.

Het samenwerkingsproject “Eigen-Wijs”: een kleinschalig winkelproject . De producten die in verschillende voorzieningen door volwassenen personen met een handicap vervaardigd worden, worden samengebracht en verkocht op markten en beurzen.

Het Overleg Maatschappelijk Werkers uit de regio van verschillende voorzieningen voor volwassenen personen met een handicap: dit is een intervisiegroep.

Het Overleg OG’s (opvoeder-groepschef) uit de regio van verschillende voorzieningen voor volwassenen personen met een handicap met als doel intervisie.

De ZAL-werkgroep voor orthopedagogen en psychologen werkzaam in de verschillende voorzieningen voor volwassen personen met een handicap met als doel intervisie en vorming.

Giften en legaten

Als erkende instelling kan Ave Regina vzw rekenen op subsidies van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Investeringen worden slechts gedeeltelijk gefinancierd. Vandaar dat het voor Ave Regina belangrijk is om daarnaast over andere bronnen van financiering te beschikken.

U kunt ons helpen door…

• een gift te storten op ons rekeningnummer BE06 7340 2604 5822 of BE60 3300 1213 6370 - BIC BBRUBEBB met vermelding ‘GIFT’. Vanaf 40€ ontvangt u van ons een fiscaal attest waarmee u deze gift kan aftrekken van uw belastbaar inkomen.
• een schenking te doen van hand tot hand. Het betreft hier een directe en informele overdracht van geld, juwelen, waardepapieren of meubelen. Hierop moeten geen belastingen betaald worden.
• een schenking bij notariële akte te doen.
• een testamentair legaat.

Meer info?

Hebt u nog vragen? Bij uw notaris kan u altijd terecht voor advies. De notaris is uw vertrouwenspersoon en kan u meer uitleg geven.

Vacatures

Verpleegkundige
Teamcoördinator
PPD
Begeleid(st)er De Vlasselaar

Je kan steeds spontaan solliciteren via mail naar:
info@averegina.be.

Vacatures zijn ook te vinden op de website van 't Rede via onderstaande link:
Link naar vacatures tRede

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer info!

Vrijwilligers

Door het inschakelen van vrijwilligers kunnen wij aan onze cliënten een ruimer pakket aan activiteiten aanbieden. Op deze manier betekenen vrijwilligers een meerwaarde in de totaalzorg van de cliënt.
Binnen het geheel van onze organisatie kunnen vrijwilligers op verschillende domeinen worden ingeschakeld. In een eerste gesprek bekijken we samen wat mogelijk is. We stellen een vrijwilligerscontract op. Zo is de verzekering ook in orde!

Wat kan je als vrijwilliger voor de jongeren doen?

Een greep uit het aanbod:
• voorlezen aan kleine kinderen op een vast moment
• huiswerk begeleiden
• judoles geven aan jongeren
• ondersteuning bieden tijdens sportkampen in vakanties
• speelgezin zijn voor een kind zonder een echte thuis
• …

Wat kan je voor de volwassen cliënten betekenen?

Een greep uit het aanbod:
• In de dagateliers kan je bij het vervoer van de cliënten inspringen
• Een cliënt begeleiden bij een ontspanningsactiviteit: naar de film gaan, zwemmen, fuiven, wandelen, een babbel,…
• Samen met een cliënt een hobby of een sport beoefenen: fitnessen, dansen, zwemmen,...
• Aansluiten bij groepsactiviteiten vanuit de Dienst Individuele Ondersteuning tijdens het weekend: naar de film, wandelen, een kwis, een uitstap,...
• Het begeleiden van cliënten binnen het dagcentrum bij koken, tuin, crea, muziek, snoezelen, op uitstap gaan, gaan wandelen,...
• Samen met cliënten een fietstochtje maken met aangepaste fietsen.

Eigen voorstellen zijn uiteraard ook welkom!

Voor een eerste kennismaking of wegwijs binnen het aanbod: neem gerust contact op met Vanessa Steeno via 016 46 89 11 of via vanessa.steeno@averegina.be.

Stagiairs

Als organisatie vinden we het uitermate zinvol om te werken met stagiaires en studenten. Binnen Ave Regina kunnen jaarlijks een twintigtal stagiairs aan de slag, zowel binnen de dagdagelijkse ondersteuning in de jongerenzorg en in de volwassenenzorg als op verschillende andere diensten (zoals de sociale dienst, de psychopedagische dienst,…).

Heb je interesse in een stageplaats binnen de jongerenzorg, dan neem je best contact op met Katrien Van Kerschaver op 016 46 89 67 of katrien.vankerschaver@averegina.be
Heb je interesse in een stageplaats binnen de volwassenenzorg, dan neem je best contact op met Lin Van Aert op 016 46 89 68 of lin.vanaert@averegina.be

Individuele ondersteuning

Folder Individuele ondersteuning

Open plaatsen cliënten:

Open plaats binnen de dienst individuele ondersteuning

Individuele ondersteuning door onze dienst Individuele Ondersteuning:‘Ardio’ via Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (NRTH)

Bij individuele begeleiding krijg je een persoonlijke begeleider die enkele malen per week bij je langs komt om je te helpen bij het uitbouwen van jouw leven.

Voor wie?

• Voor volwassenen met een beperking die zelfstandig wonen of zelfstandig willen gaan wonen
• die hierbij ondersteuning nodig hebben. Het kan hierbij gaan om individuele psychosociale ondersteuning of individuele praktische hulp of globale individuele ondersteuning en oproepbare permanentie.
• Voor volwassenen vanaf 18 jaar met een licht tot ernstig verstandelijke beperking.
• Personen die beroep doen op NRTH dienen te beschikken over een Persoonsvolgend Budget (PVB). PVB is een gepersonaliseerd bedrag per jaar dat dient om je zorg en ondersteuning te kopen.
• En voldoende inkomen hebben om zelfstandig te wonen.

Waarbij kunnen wij jou helpen?

• We zoeken samen naar hoe je jouw leven kan uitbouwen en wie jou daarbij kan helpen (jouw netwerk, reguliere diensten, Ardio,...)
• Je wordt door een begeleider individueel begeleid, meestal op 2 momenten per week. Dit kunnen vaste momenten zijn of op afspraak. De begeleider komt bij jou thuis.
• Je kan deelnemen aan de weekendactiviteit georganiseerd door onze dienst.
De begeleiding van Ardio kan jou op verschillende manieren ondersteunen:
• Via individuele psychosociale begeleiding: hierbij ondersteunt de begeleiding jou in je wonen en/of dagbesteding.
• Via individuele praktische hulp: hierbij assisteert de begeleiding jou bij algemeen dagelijkse activiteiten van het leven.
• Via globale individuele ondersteuning: hierbij wordt een combinatie geboden van individuele psychosociale begeleiding en individuele praktische hulp.
• Via oproepbare permanentie: dit betekent dat de begeleiding beschikbaar is om na een oproep individuele ondersteuning te bieden.

Meer info?

• Als je denkt dat wij een antwoord kunnen bieden op jouw vragen, kan je ons steeds contacteren.
• We plannen een huisbezoek of nodigen je uit voor een kennismakingsbezoek.
• We luisteren naar jouw vragen.
• We zoeken naar de beste oplossing in jouw situatie.
• We gaan na of je voldoet aan de administratieve voorwaarden (inschrijving VAPH, beschikken over een Persoonsvolgend Budget, …).

Met je vragen kan je steeds terecht bij de coördinator, mevrouw Els Vervaeke (016 46 89 63).

Individuele ondersteuning door onze dienst Individuele Ondersteuning "Ardio" via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

Via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp kun je beroep doen op beperktere vormen van ondersteuning waarvoor je geen goedkeuring van het VAPH nodig hebt. Je hoeft hiervoor dus geen aanvraag bij het VAPH in te dienen. Via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp kun je beroep doen op individuele ondersteuning bij onze dienst Individuele Ondersteuning.

Voor wie?

• Voor volwassenen vanaf 18 jaar
• Die nog geen erkenning van het VAPH hebben
• Maar waarbij er een vermoeden van een beperking is
• Die nog geen ondersteuning krijgen van een VAPH-dienst of VAPH-voorziening
• Die nog geen Persoonsvolgend Budget (PVB) hebben.

Waarbij kunnen we je helpen?

Bij individuele ondersteuning komt de begeleiding geregeld bij je op bezoek. Het kan gaan om maximum:
• 36 begeleidingen aan huis
• 51 begeleidingen op dienst
of om een combinatie van beide ter waarde van 8 punten per jaar.

Met je vragen kan je terecht bij de coördinator, mevrouw Els Vervaeke, op 016 46 89 63.

Individuele ondersteuning via PA-dienstverlening

Je beschikt over een Persoonsvolgend Budget (PVB) waarmee je zelf zorg kunt kopen en je zoekt begeleiding bij de uitbouw van de nodige zorg bij jou thuis of je zoekt een persoonlijke assistent.

Voor wie?

• Je bent een volwassene met een beperking en je verkiest je ondersteuning zelf te organiseren via een persoonlijke assistent
• Je woont in de ruime omgeving van Leuven, Aarschot, Tienen, Diest of Heist-op-den-Berg
• Je bent budgethouder en kreeg van het VAPH (Vlaams agentschap voor personen met een handicap) een Persoonsvolgend Budget (PVB) om de ondersteuning in te kopen

Waarbij kunnen we je helpen?

Binnen Oost - Brabant hebben de voorzieningen van vzw tRede samen een PA - dienst opgestart. Wanneer je beschikt over een Persoonsvolgend Budget kan je je tot deze dienst richten om je assistentie in te kopen. Samen met jou wordt de ondersteuningsvraag onderzocht en wordt gezocht naar een persoonlijke assistent. De PA-dienst werft de assistent aan (je kan zelf ook iemand voorstellen). De dienst sluit met jou een ondersteuningsovereenkomst waarin alle afspraken over de assistentie vast gelegd worden. Jij behoudt de regie, maar de PA-dienst kan de administratieve beslommeringen van het werkgeverschap van jou overnemen. De PA-dienst zorgt eveneens voor een deskundige ondersteuning van de persoonlijke assistent.
Voor aanmeldingen en meer informatie kan u contact opnemen met Vestah, met de heer Geert Van Nieuwerburgh of de coördinator, heer Jan Claes op 016 57 27 46, of via mail pab@vestah.be.

Korte zorg

Folder Korte zorg

Kortdurende ondersteuning in het wonen (logeren, respijtzorg, kortopvang e.d.)

Voor volwassenen met (een vermoeden van) een verstandelijke beperking die thuis wonen kan het nodig zijn om er eens tussen uit te zijn. Het gezin is even toe aan een adempauze. Men kan op zoek zijn naar logeren tijdens de vakantie of tijdens weekends. Ook door een ziekenhuisopname van een ouder kan een vraag naar logeren ontstaan.

Voor wie?

• Zowel voor volwassenen met een beperking die reeds gebruik maken VAPH-ondersteuning.
• Als voor volwassenen waarbij sprake is van een vermoeden van een beperking en die nog geen beroep doen op VAPH- ondersteuning.
• Vanaf 18 jaar
• Je kunt met je vraag bij ons terecht via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) als je nog geen gebruik maakt van VAPH- diensten.
• Als je reeds gebruik maakt van VAPH- diensten kan je met je vraag bij ons terecht via respijtzorg.

Waarbij kunnen we je helpen?

Kortdurende ondersteuning maakt het mogelijk dat je enkele dagen of zelfs enkele weken komt logeren in één van de huizen van de volwassenenzorg. Je kunt er deelnemen aan het gewone leven en wij proberen je een prettig verblijf aan te bieden. Kortdurende ondersteuning kan zowel tijdens de gewone werkweken, de weekends als tijdens de vakantie.

Bij kortdurende ondersteuning is een combinatie van dagondersteuning en woonondersteuning ook mogelijk.

Meer info?

• Met je vragen kan je terecht bij de maatschappelijk werkster van de volwassenenzorg.
• Er wordt een kennismakingsgesprek gepland met een bezoek aan het huis.
• Wij bespreken de concrete vraag en de praktische mogelijkheid om hieraan tegemoet te komen.
• Je kan met je vraag voor kortdurende ondersteuning terecht via respijtzorg of via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH). Bij Rechtstreeks Toegankelijke Hulp heb je geen nood aan een VAPH- ticket. Er moet wel sprake zijn van een vermoeden van een beperking.
• Via noodsituatie of een Persoonsvolgend Budget na noodsituatie kan je ook bij ons terecht voor kortdurende ondersteuning. De maatschappelijk werkster kan je helpen om na te gaan of je hiervoor in aanmerking komt.
• Een tweede vraag tot logeren kan telefonisch geregeld worden.

Met je vragen kan je terecht bij de maatschappelijk werkster, mevrouw Inge Vissers of Marie-Julie Plessers, op 016 46 89 11.

Kortdurende dagondersteuning

Kortdurende ondersteuning maak het mogelijk dat we je gedurende enkele dagen of zelfs enkele weken dagondersteuning bieden (al dan niet in combinatie met woonondersteuning) binnen het dagatelier 'De Lovenier' of het dagcentrum 'Kolveniershof'.

Voor wie?

• Zowel voor volwassenen met een beperking die reeds gebruik maken VAPH-ondersteuning.
• Als voor volwassenen waarbij sprake is van een vermoeden van een beperking en die nog geen beroep doen op VAPH- ondersteuning.
• Vanaf 18 jaar
• Je kunt met je vraag bij ons terecht via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) als je nog geen gebruik maakt van VAPH- diensten.
• Als je reeds gebruik maakt van VAPH- diensten kan je met je vraag bij ons terecht via respijtzorg.

Waarbij kunnen we je helpen?

Zowel de Lovenier als Kolveniershof bieden zowel arbeidsgerichte als belevingsgerichte activiteiten op maat van de cliënt. Het gaat om binnen-of buitenateliers. Bijvoorbeeld: tuinieren, bakkerij, houtbewerking, crea, textiel, koken, muziek luisteren, … In de ateliers is er plaats om samen te leven, samen te werken maar ook voor sport, ontspanning en vorming.
Binnen kortdurende ondersteuning kan je hierbij aansluiten gedurende een ganse dag of een halve dag. Zowel voltijdse (5 dagen per week) als deeltijdse (1 tot 4 dagen per week) is mogelijk.

Binnen de kortdurende ondersteuning is een combinatie van dagondersteuning en wonen of verblijf ook mogelijk.

Meer info?

• Met je vraag kan je terecht bij de maatschappelijk werkster van de volwassenenzorg.
• Er wordt een kennismakingsgesprek gepland met een bezoek aan het dagatelier of het dagcentrum.
• Wij bespreken de concrete vraag en de praktische mogelijkheid om hieraan tegemoet te komen.
• Je kan met je vraag voor kortdurende ondersteuning terecht via respijtzorg als je reeds gebruik maakt van VAPH-ondersteuning.
• of via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH). In dit geval heb je geen nood aan een VAPH- ticket. Er moet wel sprake zijn van een vermoeden van een beperking.

Met je vragen kan je terecht bij de maatschappelijk werkster, mevrouw Inge Vissers of Marie-Julie Plessers, op 016 46 89 11.

Multifunctioneel centrum MFC en
Flexibel Aanbod Meerderjarigen FAM

Ave Regina wordt vanaf 2015 meegenomen in de projecten MFC en FAM.
Concreet betekent dit dat de persoon met een beperking meer mogelijkheden krijgt om vlotter over te schakelen tussen ondersteuning thuis (ambulant en mobiel), overdag (semi-residentieel) en ’s nachts (residentieel). Dat heeft ook tot gevolg dat er niet méér ondersteuning dan nodig geboden wordt. In combinatie met een persoonsvolgende financiering zal in de toekomst, de persoon met een beperking meer kunnen aangeven welke ondersteuning hij wenst en wanneer hij dit wenst.

Binnen het MFC kunnen volgende functies worden aangeboden:
• Verblijf: het verblijf met overnachting, met inbegrip van de opvang en ondersteuning gedurende de ochtend- en de avonduren.
• Dagopvang: de ondersteuning overdag voor een aangepaste opvang of een aangepaste dagbesteding. Deze opvang zal in Ave Regina voornamelijk schoolaanvullend zijn. Slechts uitzonderlijk zal deze opvang schoolvervangend zijn.
• Begeleiding: psychosociale ondersteuning van de jongere of zijn netwerk. Deze ondersteuning kan ambulant of mobiel aangeboden worden.

Deze functies kunnen vrij worden ingezet en gecombineerd binnen de kaders van het decreet ‘Integrale jeugdhulpverlening’.

Het decreet maakt een onderscheid tussen rechtstreeks en niet rechtsreeks toegankelijke hulp. De stap naar meer ingrijpende en niet-rechtstreekse hulp wordt enkel ingezet als er geen andere optie is. Ave Regina biedt voornamelijk niet-rechtstreeks toegankelijke hulp aan. Kinderen die bij ons worden opgenomen moeten beschikken over de juiste modules, modules die worden toegekend door de intersectorale toegangspoort.

Vanuit de overheid wordt sterk ingezet op rechtstreeks toegankelijke hulp. RTH heeft een dubbel doel. Enerzijds laag intensieve ondersteuning vlot toegankelijk maken voor personen met een handicap zonder de inschrijvingsprocedure te doorlopen. Anderzijds willen de overheid hiermee vermijden dat personen met een beperkte ondersteuningsvraag gebruik moeten maken van intensieve en duurdere vormen van ondersteuning die niet rechtsreeks toegankelijk zijn.

Binnen het FAM kunnen volgende ondersteuningsfuncties aangeboden worden:
• Dagondersteuning: de ondersteuning die gedurende de dag wordt geboden in hele of halve dagen.
• Woonondersteuning: de ondersteuning die tot doel heeft de persoon met een beperking tijdens de week en tijdens het weekend te ondersteunen bij het wonen. Deze ondersteuning wordt uitgedrukt in nachten.
• Individuele ondersteuning: deze kan bestaan uit individuele psychosociale begeleiding, individuele praktische hulp en globale individuele ondersteuning en (oproepbare) permanentie.

Binnen de volwassenenzorg kan eveneens gebruik gemaakt worden van rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een beperkte ondersteuningsvraag.

De persoonsvolgende financiering (PVF) start definitief in januari 2017 voor alle meerderjarigen met een handicap die nu al ondersteuning krijgen. Met deze stap realiseert de overheid voor personen met een handicap de grootste stap uit Perspectief 2020, en voert ze een fundamentele hervorming van heel de sector door, geënt op de principes van zelfbeschikking en zorg op maat.
Het persoonvolgend budget (PVB) is een gepersonaliseerd bedrag per jaar waarmee de cliënt de zorg en ondersteuning kan inkopen binnen zijn eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij het VAPH vergunde zorgaanbieders.
De persoonsvolgende financiering voor kinderen en jongeren wordt verder voorbereid door de task force –samengesteld uit de verschillende stakeholders - die daarvoor werd opgericht.

ADRESSEN JONGERENZORG VERBLIJF ADRESSEN JONGERENZORG SCHOOLAANVULLENDE DAGOPVANG
1ste appartement
Klein park 1
3360 Lovenjoel
016 46 89 31
1steappt @averegina.be
2de appartement
Klein park 1
3360 Lovenjoel
016 46 89 32
2deappt @averegina.be
Wonewei 1
Wonewei 1
3360 Lovenjoel
016 46 89 33
wonewei1 @averegina.be
4de appartement
Klein park 1
3360 Lovenjoel
016 46 89 34
4deappt @averegina.be
Wonewei 2
Wonewei 2
3360 Lovenjoel
016 46 89 35
wonewei2 @averegina.be
Tpark
Klein park 1
3360 Lovenjoel
016 46 89 36
tpark @averegina.be
Zonnewende
Stationsstraat 23 B
3360 Lovenjoel
016 46 89 37
zonnewende @averegina.be
Ter Beuken
Stationsstraat 23 A
3360 Lovenjoel
016 46 89 38
terbeuken @averegina.be
De Plataan
Bijzondere weg 2
3360 Lovenjoel
016 60 83 27
deplataan @averegina.be
De Klinke
Tiensevest 25
3000 Leuven
016 29 28 22
deklinke @averegina.be
De Vlinderboom
Klein park 1
3360 Lovenjoel
016 46 89 42
devlinderboom @averegina.be
WOONONDERSTEUNING DAGONDERSTEUNING / INDIVIDUELE ONDERSTEUNING
De Blauwe Vlasselaar
Klein Vlasselaar 3
3111 Wezemaal
016 28 24 70
blauwe.vlasselaar @averegina.be
De Vinaaf
Vinaafstraat 31 B
3360 Opvelp
016 73 51 81
devinaaf @averegina.be
De Philipslaan
Philipslaan 1
3000 Leuven
016 35 63 88
dephilipslaan @averegina.be
De Studio's
Philipslaan 1
3000 Leuven
016 25 18 71
destudios @averegina.be
De Roodgele Vlasselaar
Klein Vlasselaar 3
3111 Wezemaal
016 28 24 70
roodgele.vlasselaar @averegina.be
De Lovenier
Stationsstraat 23 C
3360 Lovenjoel
016 46 89 53 – 016 46 89 84
delovenier @averegina.be
Kolveniershof
Vital Decosterstraat 104
3000 Leuven
016 22 13 08
kolveniershof @averegina.be
INDIVIDUELE ONDERSTEUNING
Ardio
Klein Park 1
3360 Lovenjoel
016 46 89 63
els.vervaeke@averegina.be

Woonondersteuning

Folder Woonondersteuning

Open plaatsen cliënten:

Open plaats binnen de studiowerking in Leuven

Woonondersteuning binnen een leefgroep of binnen een studio via Niet Rechtstreeks Toegankelijke hulp

Je kan wonen op een kamer of op een studio binnen Ave Regina. Ave Regina heeft 3 huizen met een leefgroepwerking . Op elk moment van de dag of nacht kan je ondersteuning vragen. Je doet zelf wat je kan en de begeleiding helpt je waar nodig. Daarnaast beschikt Ave Regina over 6 studio’s voor cliënten die minder ondersteuning nodig hebben. Je contacteert zelf de begeleiding wanneer je hulp nodig hebt. ’s Nachts kan je steeds terugvallen op de begeleiding van de leefgroep.
Bij de intake gaan we na welke van beide zorgvormen het meest aansluit bij je zorgvraag.

Voor wie?

• Voor volwassenen vanaf 18 jaar met een licht tot ernstig verstandelijke beperking
• Personen die beroep doen op NRTH dienen te beschikken over een Persoonsvolgend Budget (PVB). PVB is een gepersonaliseerd bedrag dat dient om je zorg en ondersteuning te kopen.

Waarbij kunnen we je helpen?

Binnen het wonen begeleiden we je op die levensdomeinen waar je nood hebt aan ondersteuning. Het kan gaan om ondersteuning bij huishoudelijke taken, bij zelfzorg, bij administratie en financiën, bij het invullen van je vrije tijd, bij het omgaan met je gevoelens,… Ook je familie/netwerk wordt actief betrokken bij dit alles.

Vanuit de begeleiding streven we naar vraaggestuurde ondersteuning op maat van elk individu. Hiertoe stemmen we ons zorgaanbod zoveel mogelijk af op je specifieke zorgvraag, rekening houdend met je mogelijkheden en beperkingen. Samen met jou wordt een individuele dienstverleningsovereenkomst opgemaakt. Hierin wordt samen met jou en met je familie of netwerk bekeken wat je vragen en wensen zijn en worden de domeinen beschreven waarbij je ondersteuning nodig hebt.

Als cliënt kan je eveneens terecht bij je aandachtsbegeleider. De aandachtsbegeleider heeft als opdracht je belangen te behartigen, de zakelijke aspecten te regelen en deze op te volgen (o.m. financiën, doktersafspraken, weekendregelingen, vakantieregelingen, ...). Hij is tevens contactpersoon voor je familie/je netwerk en je werkgever of het dagatelier. De aandachtsbegeleider bewaakt eveneens de afspraken en zoekt mee naar oplossingen.
Daarnaast heeft hij als opdracht je zo goed als mogelijk te begrijpen. Hij peilt naar je belevingswereld en je beweegredenen. De aandachtsbegeleider biedt ondersteuning in alles wat voor jou als cliënt belangrijk is en hierbij gaat hij steeds uit van je mogelijkheden.

Overdag kan je gaan werken in een beschutte werkplaats of in het gewone arbeidscircuit. Wanneer dit voor jou niet haalbaar is, kan je voor je dagondersteuning beroep doen op ondersteuning binnen ons dagatelier ‘De Lovenier’ of op Begeleid werken (zie onder dagondersteuning).

Meer info?

• Als je denkt dat wij een antwoord kunnen bieden op jouw vragen, kan je ons steeds vrijblijvend contacteren.
• We plannen een huisbezoek of nodigen je uit voor een kennismakingsbezoek.
• We luisteren naar jouw vragen.
• We zoeken naar de beste oplossing in jouw situatie.
• We gaan na of je voldoet aan de administratieve voorwaarden (inschrijving VAPH, beschikken over een Persoonsvolgend Budget, …).

Met je vragen kan je terecht bij de maatschappelijk werkster, mevrouw Inge Vissers of Marie-Julie Plessers, op 016 46 89 11.

Kortdurende ondersteuning in het wonen (logeren, respijtzorg, kortopvang e.d.)

Voor volwassenen met (een vermoeden van) een verstandelijke beperking die thuis wonen kan het nodig zijn om er eens tussen uit te zijn. Het gezin is even toe aan een adempauze. Men kan op zoek zijn naar logeren tijdens de vakantie of tijdens weekends. Ook door een ziekenhuisopname van een ouder kan een vraag naar logeren ontstaan.

Voor wie?

• Zowel voor volwassenen met een beperking die reeds gebruik maken VAPH-ondersteuning.
• Als voor volwassenen waarbij sprake is van een vermoeden van een beperking en die nog geen beroep doen op VAPH- ondersteuning.
• Vanaf 18 jaar
• Je kunt met je vraag bij ons terecht via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) als je nog geen gebruik maakt van VAPH- diensten
• Als je reeds gebruik maakt van VAPH- diensten kan je met je vraag bij ons terecht via respijtzorg.

Waarbij kunnen we je helpen?

Bij een vraag naar kortdurende ondersteuning
Kortdurende ondersteuning maakt het mogelijk dat je enkele dagen of zelfs enkele weken komt logeren in één van de huizen van de volwassenenzorg. Je kunt er deelnemen aan het gewone leven en wij proberen je een prettig verblijf aan te bieden. Kortdurende ondersteuning kan zowel tijdens de gewone werkweken, de weekends als tijdens de vakantie.

Een combinatie van dagondersteuning en woonondersteuning is ook mogelijk.

Meer info?

• Met je vragen kan je terecht bij de maatschappelijk werkster van de volwassenenzorg.
• Er wordt een kennismakingsgesprek gepland met een bezoek aan het huis.
• Wij bespreken de concrete vraag en de praktische mogelijkheid om hieraan tegemoet te komen.
• Je kan met je vraag voor kortdurende ondersteuning terecht via respijtzorg of via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH). Bij Rechtstreeks Toegankelijke Hulp heb je geen nood aan een VAPH- ticket. Er moet wel sprake zijn van een vermoeden van een handicap.
• Via noodsituatie of een Persoonsvolgend Budget na noodsituatie kan je ook bij ons terecht voor kortdurende ondersteuning. De maatschappelijk werkster kan je helpen om na te gaan of je hiervoor in aanmerking komt.
• Een tweede vraag tot logeren kan telefonisch geregeld worden.

Met je vragen kan je terecht bij de maatschappelijk werkster, mevrouw Inge Vissers of Marie-Julie Plessers, op 016 46 89 11.

Woonondersteuning via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

Via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp kun je beroep doen op beperktere vormen van ondersteuning waarvoor je geen goedkeuring van het VAPH nodig hebt. Je hoeft hiervoor dus geen aanvraag bij het VAPH in te dienen. Via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp kun je beroep doen op woonondersteuning (al dan niet in combinatie met dagondersteuning) binnen onze leefgroepen.

Voor wie?

• Voor volwassenen vanaf 18 jaar
• Die nog geen erkenning van het VAPH hebben
• Maar waarbij er een vermoeden van een beperking is
• Die nog geen ondersteuning krijgen van een VAPH-dienst of VAPH-voorziening
• Die nog geen Persoonsvolgend Budget (PVB) hebben.

Waarbij kunnen we je helpen?

Je kan van de woonondersteuning gebruikmaken tijdens de week en/of tijdens het weekend. Je kan maximaal 61 nachten per jaar via RTH bij ons verblijven.
Je kan ook de combinatie maken van dagondersteuning en woonondersteuning. Dan bieden we je zowel overdag als ’s nachts opvang en ondersteuning. Je kan maximaal 36 dagen met nachten per jaar via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp bij ons verblijven.

Met je vragen kan je terecht bij de maatschappelijk werkster, mevrouw Inge Vissers of Marie-Julie Plessers, op 016 46 89 11.

Dagondersteuning

Folder dagondersteuning

Open plaatsen cliënten:

Open plaats binnen het dagcentrum het Kolveniershof in Leuven
Open plaats binnen het dagcentrum De Lovenier in Lovenjoel - Wezemaal

Dagondersteuning binnen het dagcentrum‘ Kolveniershof’ te Leuven

Kolveniershof biedt zowel arbeids-als belevingsgerichte ateliers aan op maat van iedere cliënt.
De begeleiding biedt hierbij ondersteuning waar nodig. Je kan zowel voltijds als deeltijds deelnemen aan de dagondersteuning.

Voor wie?

• Voor volwassenen, vanaf 18 jaar, met een beperking
• Die op zoek zijn naar dagbesteding
• Personen die beroep doen op NRTH dienen te beschikken over een Persoonsvolgend Budget (PVB). PVB is een gepersonaliseerd bedrag per jaar dat dient om je zorg en ondersteuning te kopen.

Waarbij kunnen we je helpen?

Binnen ‘Kolveniershof’ neem je deel aan diverse ateliers. In de arbeidsgerichte ateliers worden aantrekkelijke producten vervaardigd die te koop worden aangeboden of voor eigen gebruik dienen:
• voeding: brood, wafels en koekjes bakken,...
• koken: elke dag wordt de warme maaltijd samen bereid
• houtbewerking: K-Lumet aanmaakblokjes vervaardigen…
• crea: kaarsen, textielbewerking, bloemschikken, kaartjes, decoratie,…
• tuinwerk
• …

Daarnaast is er een aanbod van belevingsgerichte ateliers(zoals expressie, verhalen, dierenverzorging in het Provinciaal domein te Kessel-Lo,…), van sport (gaan sporten in de sporthal, gaan wandelen of gaan zwemmen), van ontspanning (feestjes, praatcafé, deelname aan gezamenlijke activiteiten met andere voorzieningen, marktbezoek,…) en vorming (bibliotheekbezoek, gebruik van gekende tijdschriften zoals Wablieft, winkelen,…). Computers staan ter beschikking voor spel, ontspanning en vorming.

Ter info…

Kolveniershof is dagelijks open van 8u tot 18u. Het dagcentrum organiseert vervoer in eigen beheer. Indien mogelijk, word je (indien je dit wenst),’s morgens thuis opgehaald en ‘s avonds weer thuis gebracht met een minibusje. We beschikken over een lift voor rolstoelgebruikers.

Zowel voltijdse (5 dagen per week)als deeltijdse deelname (1 tot 4 dagen per week) aan het dagcentrum is mogelijk. Deelname in halve dagen is eveneens mogelijk voor minimum 3u (je moet dan echter zelf voor vervoer zorgen).

Meer info?

• Als je denkt dat wij een antwoord kunnen bieden op jouw vragen, kan je ons steeds contacteren.
• We plannen een huisbezoek of nodigen je uit voor een kennismakingsbezoek.
• We luisteren naar jouw vragen.
• We zoeken naar de beste oplossing in jouw situatie.
• We gaan na of je voldoet aan de administratieve voorwaarden (inschrijving VAPH, beschikken over een Persoonsvolgend Budget, …).
Met je vragen kan je terecht bij de begeleider-groepschef, mevrouw Nele Ginkels, of bij de maatschappelijk werkster, mevrouw Evy De Ridder, op 016 22 13 08.

Dagondersteuning binnen het dagatelier ‘De Lovenier’ te Lovenjoel en te Wezemaal.

De Lovenier biedt zowel arbeids-als belevingsgerichte ateliers aan op maat van iedere cliënt. De begeleiding biedt hierbij ondersteuning waar nodig.

Voor wie?

Het dagatelier ‘De Lovenier’ biedt dagondersteuning aan de cliënten die binnen Ave Regina wonen. Daarnaast kunnen volwassenen die nog thuis wonen of zelfstandig wonen en een vraag naar dagondersteuning hebben, ook in de Lovenier terecht.

Waarbij kunnen we je helpen?

De Lovenier biedt tal van arbeids-, bezigheids- of belevingsgerichte ateliers aan op maat van iedere cliënt. In de arbeidsgerichte ateliers worden aantrekkelijke producten vervaardigd die te koop worden aangeboden of voor eigen gebruik dienen:
• voeding: wafels, koekjes, cake of quiches bakken (op bestelling), confituur en fruitsap maken...
• koken: elke dag wordt de warme maaltijd samen bereid
• textiel: vervaardigen van eenvoudige bruikbare dingen, zoals schorten, slabbetjes, handdoeken (op bestelling worden hierop figuren of namen geborduurd)…
• crea: kaartjes, papierscheppen, tekenen, kleuren…
• tuinwerk: groenten en fruit kweken
• semi-industrieel werk i.s.m. andere voorzieningen binnen de St-Benedictushoeve
• …

Daarnaast is er een aanbod van belevingsgerichte ateliers(zoals expressie, muziek, toneel), van sport, (gaan sporten in de sporthal, gaan wandelen of gaan zwemmen), van ontspanning (feestjes, praatcafé, deelname aan gezamenlijke activiteiten met andere voorzieningen) en vorming (over bepaalde thema’s, door het gebruik van gekende tijdschriften zoals Wablieft). Ook SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren) kan aangeleerd worden. Computers staan ter beschikking voor spel en ontspanning.

De Lovenier is elk dag open van 8u30 tot 16u30. Je wordt opgehaald aan huis door een busje of je komt zelfstandig naar de Lovenier.

Meer info?

• Als je denkt dat wij een antwoord kunnen bieden op jouw vragen, kan je ons steeds contacteren.
• We plannen een huisbezoek of nodigen je uit voor een kennismakingsbezoek.
• We luisteren naar jouw vragen.
• We zoeken naar de beste oplossing in jouw situatie.
• We gaan na of je voldoet aan de administratieve voorwaarden (inschrijving VAPH, beschikken over een Persoonsvolgend Budget, …).

Met je vragen kan je terecht bij de maatschappelijk werkster, mevrouw Inge Vissers of Marie-Julie Plessers, op 016 46 89 11.

Dagondersteuning via ‘Begeleid werken’

Begeleid werken staat open voor volwassenen met een beperking die graag in het gewone arbeidscircuit willen werken maar voor wie een betaalde job niet mogelijk is.

Voor wie?

• Voor volwassenen, vanaf 18 jaar, met een beperking
• Die op zoek zijn naar dagbesteding
• Die over een Persoonsvolgend Budget beschikken

Waarbij kunnen we je helpen?

Begeleid werken is:
• Een vorm van vrijwilligerswerk op een ‘gewone werkplaats’
• dat sterk ondersteund en opgevolgd wordt door de jobcoach van de dagondersteuning
• Je voert bepaalde deeltaken uit
• op vaste momenten in de week
• niet betaald
De jobcoach bekijkt samen met jou wat je wensen zijn en gaat dan op zoek naar een werkplaats die bij jou past. Als het Begeleid werken opstart, voorziet de jobcoach in de nodige ondersteuning, zowel bij het aanleren van het werk in de beginfase als bij het verder opvolgen van het Begeleid werk. De jobcoach is steeds bereikbaar bij vragen, problemen, voor evaluatie, bijsturing…

Je kunt dit individueel doen

Op dit moment zijn er cliënten die individueel Begeleid werk doen in een school, aan de universiteit, in de bib, in een kinderkribbe, in een boekenwinkel,…

Je kunt dit in groep doen…

Ook als groep kunnen cliënten aan de slag binnen het kader van Begeleid werk. Ook hierbij voorziet de jobcoach in de nodige ondersteuning.
Op dit moment houden we met een groep cliënten een cafetaria open in een rusthuis en voeren we opdrachten uit voor het STUK.

Met je vragen kan je terecht bij de jobcoach binnen het dagatelier, mevrouw Els De Martelaer, op 016 46 89 53 en bij de jobcoach binnen het dagcentrum, mevrouw Evy De Ridder, op 016 22 13 08.

Kortdurende dagondersteuning

Kortdurende ondersteuning maakt het mogelijk dat we je gedurende enkele dagen of zelfs enkele weken dagondersteuning bieden (al dan niet in combinatie met woonondersteuning) binnen het dagatelier ‘De Lovenier’ of het dagcentrum ‘Kolveniershof’.

Voor wie?

• Zowel voor volwassenen met een beperking die reeds een VAPH ondersteuning genieten
• Als voor volwassenen waarbij sprake is van een vermoeden van een beperking en die nog geen beroep doen op VAPH ondersteuning.
• Vanaf 18 jaar
• Je kunt met je vraag bij ons terecht via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) als je nog geen gebruik maakt van VAPH diensten
• Als je reeds gebruik maakt van VAPH-diensten kan je met je vragen bij ons terecht via respijtzorg.

Waarbij kunnen we je helpen?

Bij een vraag naar dagondersteuning:
Zowel de Lovenier als Kolveniershof bieden zowel arbeidsgerichte als belevingsgerichte activiteiten op maat van de cliënt. Het gaat om binnen-of buitenateliers. Bijvoorbeeld: tuinieren, bakkerij, houtbewerking, crea, textiel, koken, muziek luisteren, … In de ateliers is er plaats om samen te leven, samen te werken maar ook voor sport, ontspanning en vorming.
Binnen kortdurende ondersteuning kan je hierbij aansluiten gedurende een ganse dag of een halve dag.

Een combinatie van dagondersteuning en wonen of verblijf is ook mogelijk.

Meer info?

• Met je vraag kan je terecht bij de maatschappelijk werkster van de volwassenenzorg.
• Er wordt een kennismakingsgesprek gepland met een bezoek aan het dagatelier of het dagcentrum.
• Wij bespreken de concrete vraag en de praktische mogelijkheid om hieraan tegemoet te komen.
• Je kan met je vraag voor kortdurende ondersteuning terecht via respijtzorg.
• of via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH). In dit geval heb je geen nood aan een VAPH- ticket. Er moet wel sprake zijn van een vermoeden van een handicap.

Met je vragen kan je terecht bij de maatschappelijk werkster, mevrouw Inge Vissers of Marie-Julie Plessers, op 016 46 89 11.

Dagondersteuning via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

Via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp kun je beroep doen op beperktere vormen van ondersteuning waarvoor je geen goedkeuring van het VAPH nodig hebt. Je hoeft hiervoor dus geen aanvraag bij het VAPH in te dienen. Via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp kun je beroep doen op dagondersteuning (al dan niet in combinatie met woonondersteuning) binnen ons dagcentrum ‘Kolveniershof’ of binnen ons dagatelier ‘De Lovenier’.

Voor wie?

• Voor volwassenen die jonger zijn dan 65 jaar bij aanmelding
• Die nog geen beroep doen op VAPH- ondersteuning
• Maar waarbij er een vermoeden van een beperking is
• Die nog geen Persoonsvolgend Budget (PVB) hebben.

Waarbij kunnen we je helpen?

Je kan van de dagondersteuning gebruik maken tijdens de week. Je kan ook halve dagen komen. Je kan per jaar maximaal 91 volle dagen beroep doen op dagondersteuning via RTH. Je kan ook de combinatie maken van dagondersteuning en woonondersteuning. Dan krijg je zowel overdag als ’s nachts opvang en ondersteuning.

Met je vragen kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werksters binnen het dagatelier ‘De Lovenier’, mevrouw Inge Vissers en Marie-Julie Plessers, op 016 46 89 11 en bij de maatschappelijk werkster binnen het dagcentrum ‘Kolveniershof’, mevrouw Evy De Ridder, op 016 22 13 08.

Drupal 7 Appliance - Powered by TurnKey Linux